Voor al onze cursussen gelden onderstaande betalingsvoorwaarden.  Na inschrijving gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

 1. De cursist: het cursusgeld blijft volledig verworven van zodra de lessen opgestart zijn, ook als de cursist de lessen staakt of om een of andere reden niet op de cursus aanwezig is of kan zijn.
 2. De cursist: de cursusbijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor hen die het vereiste cursusgeld betaald hebben. De financiële verplichting ten opzichte van vzw Still More blijft echter volledig bestaan.
 3. De cursist: U heeft het recht om tot twee maanden voor de aanvang van de cursus kosteloos te annuleren. Na het verstrijken van deze termijn wordt uw inschrijving als definitief beschouwd. Bij annulatie in deze periode wordt 50% van het inschrijvingsgeld aangerekend.  Bij annulatie één maand voor aanvang van de cursus, wordt het volledige bedrag aangerekend.
 4. De cursist: de factuur dient voldaan te zijn ten laatste op de vervaldag van de factuur en leeft de betalingsvoorwaarden gemeld op de factuur na.
 5. VZW Still More indien de betaling van de toegestuurde factuur niet betaald is op de vervaldag, kan vzw Still more de plaats toekennen aan een collega op de wachtlijst.
 6. VZW Still More: indien de cursus geannuleerd wordt door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht, wordt het inschrijvingsgeld door vzw Still More volledig geretourneerd.
 7. De cursussen van vzw Still More, zijn vrijgesteld van BTW.
 8. Het tijdens de cursus door vzw Still More algemeen verstrekte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, voor zover dit begrepen is in het cursusgeld. Het auteursrecht blijft eigendom van vzw Still More en zijn docent. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) – zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van vzw Still More – wordt gerechtelijk vervolgd
 9. Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van vzw Still More vallen totaal ten laste van de cursist
 10. VZW Still More laat zich niet in met de verwerking van persoonsgegevens en staat niet garant voor de juiste toepassing van de privacywet in de onderlinge verhouding tussen de bij vzw Still More ingeschreven studenten. (bv. het nemen van foto’s, film van elkaar tijdens de praktijklessen)
 11. Het uitoefenen van een geneeswijze en/of therapie en/of techniek, aangeleerd door vzw Still More valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. VZW Still More en zijn docenten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.
 12. Zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van vzw Still More. Klachten met betrekking tot de opleiding worden in eerste instantie behandeld via het secretari­aat van vzw Still More. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan bestaat het recht zich schriftelijk te richten tot het bestuur van vzw Still More. Het bestuur doet binnen de 8 weken uitspraak over de klacht en de hieruit voortvloeiende maatregelen. De uitspraken van het bestuur zijn bindend.
 13. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma en planning aan te brengen